connected to fujisanhome
entry index
recent activity
random entry
rules
donate
menu
Hidan ~ MBTI, Enneagram, and Socionics Personality Type

Hidan

Naruto

ei
ns
ft
pj
functionenneavariantsociopsycho
ESTP 1
7w8 2
sx/so 1
SLE 1
234 567 891
h
e
x
a
c
o
public myers-briggs votes
(19/02/20 04:55) Ledar: ESFP
(18/11/26 16:09) Ryugan: ESTP
public function votes
(18/11/26 16:09) Ryugan: ESTP
public enneagram votes
(19/05/03 16:46) Lol: 7w8
(18/11/26 16:10) Ryugan: 7w8
public instinctual variant votes
(18/11/26 16:11) Ryugan: sx/so
public tritype® votes
(18/11/26 16:13) Ryugan: 478
public sociotype votes
(18/11/26 16:12) Ryugan: SLE
public psychosophy votes
public hexaco votes
related entries
Choji Akimichi
Naruto
Killer Bee
Naruto
Orochimaru
Naruto
Tsunade
Naruto
Rock Lee
Naruto
Sakura Haruno
Naruto
White Zetsu
Naruto
Satomi Murano
Parasyte
Launch (Bad)
Dragon Ball
Mayoi Hachikuji
Monogatari Series
Neji Hyuga
Naruto
Claude Faustus
Black Butler [Kuroshitsuji]