connected to sinbunhome
entry index
recent activity
random entry
rules
donate
menu
Daikoku ~ MBTI, Enneagram, and Socionics Personality Type

Daikoku

Noragami

ei
ns
ft
pj
functionenneavariantsociopsycho
234 567 891
h
e
x
a
c
o
public myers-briggs votes
(19/01/10 19:23) Ryugan: ISTP
public function votes
public enneagram votes
public instinctual variant votes
public tritype® votes
public sociotype votes
public psychosophy votes
public hexaco votes
related entries
Iki Hiyori
Noragami
Kazuma
Noragami
Tenjin
Noragami
Kofuku
Noragami
Yato
Noragami
Nora
Noragami
Yukine
Noragami
Jean Kirstein
Attack on Titan
Botan
Yu Yu Hakusho
Futaba Isurugi
Revue Starlight
Grisha Yeager
Attack on Titan
Yato
Noragami