connected to sinbunhome
entry index
recent activity
random entry
rules
donate
menu
Kamidere ~ MBTI, Enneagram, and Socionics Personality Type

Kamidere

Dere Types

ei
ns
ft
pj
functionenneavariantsociopsycho
ENTJ 4
8w7 3
8wb 1
3w4 1
sx/so 3
EIE 3
234 567 891
h
e
x
a
c
o
public myers-briggs votes
(19/08/26 13:50) Thyssen: ENTJ
(19/05/05 17:01) phsc: ENTJ
(19/05/02 13:34) tch: ENTJ
(19/05/02 01:47) fg: ENTJ
(19/05/01 13:14) Taco110: ENTJ
public function votes
(19/08/26 13:50) Thyssen: ENTJ
(19/05/02 13:34) tch: ENTJ
(19/05/02 01:47) fg: ENTJ
(19/05/01 13:14) Taco110: ENTJ
public enneagram votes
(19/08/26 13:50) Thyssen: 8wb
(19/08/05 21:45) tman: 3w4
(19/05/05 17:01) phsc: 8w7
(19/05/02 01:47) fg: 8w7
(19/05/02 05:08) Taco110: 8w7
public instinctual variant votes
(19/05/05 17:01) phsc: sx/so
(19/05/02 01:47) fg: sx/so
(19/05/01 13:14) Taco110: sx/so
public tritype® votes
(19/08/05 21:45) tman: 385
public sociotype votes
(19/05/05 17:01) phsc: EIE
(19/05/02 01:47) fg: EIE
(19/05/01 13:14) Taco110: EIE
public psychosophy votes
public hexaco votes
related entries
Yandere
Dere Types
Tsundere
Dere Types
Kuudere
Dere Types
Simon
Fairy Tail
Benny
Black Lagoon
Naruto Uzumaki
Naruto
Mera / Y'Mera Xebella Challa´╗┐
Aquaman (Movie)
Piedmon
Digimon