connected to mattihome
entry index
recent activity
random entry
rules
donate
menu
Hinata Shouyou ~ MBTI, Enneagram, and Socionics Personality Type

Hinata Shouyou

Haikyuu!!

ei
ns
ft
pj
functionenneavariantsociopsycho
ESFP 1
cp7w6 1
so/sx 1
234 567 891
h
e
x
a
c
o
public myers-briggs votes
(19/01/30 14:42) Ryugan: ESFP
public function votes
(20/12/20 16:42) eyern: ESFP
public enneagram votes
(19/01/30 14:43) Ryugan: cp7w6
public instinctual variant votes
(19/01/30 14:43) Ryugan: so/sx
public tritype® votes
public sociotype votes
public psychosophy votes
public hexaco votes
related entries
Kyoutani Kentarou
Haikyuu!!
Tendou Satori
Haikyuu!!
Sugawara Koushi
Haikyuu!!
Kiyoko Shimizu
Haikyuu!!
Bokuto Koutarou
Haikyuu!!
Ikkei Ukai
Haikyuu!!
Kuroo Tetsur┼Ź
Haikyuu!!
Van Hohenheim
Fullmetal Alchemist
Gregor von Muckenberger
Ginga Eiyuu Densetsu
Shinobu Oshino
Monogatari Series
Meiko Mochizuki
Digimon
Vinsmoke Yonji
One Piece